КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА

( можливі зміни відповідно до спеціалізації)

Оцінки «відмінно» заслуговує відповідь студента, яка виявляє бездоганні знання матеріалу, повноту аргументації; при цьому також враховується активність студента на семінарських заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.

Оцінки «добре» заслуговує відповідь студента на всі питання екзаменаційного білета з можливими окремими неточностями; при цьому також враховується його активність на семінарських заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.

Оцінки «задовільно» заслуговує відповідь студента на всі питання екзаменаційного білета з неточностями, помилками, неповнотою аргументації; при цьому також враховується його активність на семінарських заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.

Оцінки «незадовільно» заслуговує відповідь, в якій допущені грубі помилки, незнання навчального матеріалу в межах програми навчального курсу; при цьому також враховується його активність на семінарських заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Значення рейтингу з кредитного модуля Оцінка ECTS Традиційна екзаменаційна оцінка Традиційна залікова оцінка
90–100 балів A – відмінно відмінно зараховано
84–89 балів B – дуже добре добре
74–83 балів C – добре
66–73 балів D – задовільно задовільно
61–65 балів E – достатньо (задовольняє мінімальні критерії)
21–60 балів FХ – незадовільно незадовільно не зараховано
0–20 балів F – незадовільно (потрібна додаткова робота) не допущено не допущено

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Адамов Е.В., Кричевский В.Г. Оформление справочных изданий.—М.: Книга, 1986.

2. Антонова и др. Редакторская подготовка изданий: Учебник – М., 2002.

3. Вартанов Г.І. Короткий довідник газетного працівника. – К.: Політвидав України, 1989. – 173 с.

4. Винокуров Д.И. Методика подготовки отраслевой энциклопедии.—М.: Книга, 1986.

5. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К.: Рідна мова, 2000. – 351 с.

6. Григораш Д.С. Журналістика у термінах і виразах. – Львів: Вища школа, 1974. – 296 с.

7. ДСТУ3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. –К.: Держстандарт України, 1995.

8. Іванченко Р.Г. Робота редактора над точністю слова і стислістю викладу. —К., 1962.

9. Мануйлов В.А. Персональная энциклопедия как тип издания // Книга: Исследования й материалы. Вып. ІІ.—С. 263-269.

10. Огар Е.І. Словник-довідник з видавничої справи (російсько-український, українсько-російський). —Львів: Палітра друку, 2002.

11. Редактирование отдельных видов литературы / Под ред. Н.М. Сикорского. — М.: Книга, 1987.

12. Реклама: Словник термінів / Упорядник Р. Г. Іванченко – К.: Фонд сприяння розвитку книговидання та преси, 1998. – 208 с.

13. Сава В.І. Основи техніки творення книги.—Львів: Каменяр, 2000.

14. Черниш Н.І. Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань.—Львів: Фенікс, 1998.

Додаткова:

15. Арутюнова Н.Д. От редактора // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста.—М., 1990.

16. Барыкин В.Е. Некоторые проблеми редактирования словарных изданий // Книга: Исследования и материалы. Вып. 45. –С. 37-52.

17. Викентьев, И. Л.Приемы рекламы и Public Relations / И. Л. Викентьев. – СПб.: Бизнес-Пресс, 2001. – 238 с

18. Іванченко Р. Рукопис редактора.—Харків, 1967.

19. Корнилова, Е. Е. Слово и изображение в рекламе /Е. Е. Корнилова, Ю. А. Гордеев. – Воронеж: Кварта, 2001. – 224 с.

20. Кохтев, Н. Н. Реклама: искусство слова / Н. Н. Кохтев. – М.: Изд-во. МГУ, 1997. – 95 с.

21. Кульчицька Т. Українська лексикографія XIII –XX ст.: Бібліографічний покажчик. –Львів, 1999.

22. Оформление справочных изданий. – М.: Книга, 1986.

23. Справочные издания: Специфические особенности и требования / Под ред. З.В. Гольцевой. – М.: Книга, 1982.

24. Песоцкий, Е. Современная реклама: теория и практика / Е. Песоцкий. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 320 с.

25. Ученова, В. В. Реклама: палитра жанров / В. В. Ученова, С. А. Шомов, Т. Э. Гринберг, Т. В. Конаныхин. – М.: «РИП-холдинг», 2001. – 100 с.

26. Черниш Н.І. Володимир Кубійович — видавець і редактор // Вісник Книжкової палати. —1998.—№ 11.—С. 28-31.

27. Черниш Н.І. Українське енциклопедичне книговидання: досвід ХІХ-ХХ ст. та сучасні проблеми // Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського. Вип. 3.

—2000.—С. 187-193.

28. Швецова-Водка Г.М. Типологія книги. –К.: Книжкова палата України, 1999.

29. Якимович Ю.П. Типология словарних изданий // Книга: Исследования и материали. Вып. 25.—С. 22-33.


7255714042142013.html
7255790946565377.html
    PR.RU™