Особливості організації обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємствах малого бізнесу

Згідно П(С)БО 9 «Запаси» до складу запасів відносяться також малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП), які використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він перевищує один рік. До них відносять інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг, спецвзуття, які видаються працівникам, постільні речі та ін.

При передачі МШП зі складу в експлуатацію знос не нараховується, а вартість МШП виключається зі складу активів і відноситься на витрати звітного періоду.

Для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух МШП, що належать малому підприємству та знаходяться на складі, спрощеним планом рахунків передбачений рахунок 20 „Виробничі запаси”. За дебетом рахунку – відображаються за первісною вартістю придбані або виготовлені МШП, за кредитом - за обліковою вартістю відпуск МШП в експлуатацію зі списанням на рахунок обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.

Протягом терміну фактичного використання має бути організовано оперативний кількісний облік МШП за місцями експлуатації та по відповідних матеріально-відповідальних особах.

Для обліку МШП в експлуатації, а також операцій з їх вибуття (списання), підприємствам малого бізнесу можна застосовувати типові форми первинних документів, затверджені Міністерством статистики України від 22.05.96 р. № 145, а саме:

· форма № МШ-1 «Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів»;

· форма № МШ-2 «Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів»;

· форма № МШ-3 «Замовлення на ремонт (заточення) інструментів»;

· форма № МШ-4 «Акт вибуття обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів»;

· форма № МШ-5 «Акт на списання інструментів і обмін їх на придатні»;

· форма № МШ-6 «Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття і захисних засобів №»;

· форма № МШ-7 «Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття і запобіжних засобів»;

· форма № МШ-8 «Акт на списання малоцінних і швидкозношуваних предметів».Аналітичний облік МШП ведеться по видах предметів по однорідних групах, встановлених із потреби підприємства.

Рух МШП на підприємствах малого бізнесу відображається такими ж записами, що і рух інших виробничих запасів.

Предмети, термін корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, інвентарна тара, обліковуються в складі інших необоротних матеріальних активів та обліковуються на малих підприємствах на рахунку 10 «Основні засоби». На відміну від МШП, які обліковуються в складі запасів, їх вартість погашається шляхом нарахування зносу за встановленими підприємством нормами з врахуванням очікуваного терміну використання таких об'єктів.

3.5. Оцінка запасів при вибутті відповідно до П(С)БО 9 ”Запаси”

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» при списанні запасів у виробництво, реалізації та при іншому вибутті їхня сума визначається за одним із методів :

· ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

· середньозваженої собівартості;

· собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

· нормативних витрат;

· ціни продажу.

Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення й однакові умови використання, застосовується тільки один із приведених методів. Цей метод має відображатися в Наказі про облікову політику підприємства.

Підприємство обирає метод оцінки вибуття запасів з урахуванням впливу оцінки на вартість продукції, що виготовляється, ціну готової продукції, попит споживачів і розмір прибутку, одержаного від реалізаувї продукції.

Більш детально зупинимось на згаданих методах оцінки з урахуванням того, що конкретний механізм використання того чи іншого методу оцінки вартості запасів залежить від прийнятої системи обліку запасів. Розглянемо на прикладі (табл. 3.3) застосування різних методів списання запасів.

Таблиця 3.3

Інформація про рух запасу “Тканина” на підприємстві “А”

Показник Кількість, м Ціна за 1 м, грн. Загальна вартість, грн. Залишок, м
Залишок на 01.06 ц.р. 30,00 1200,00
Придбано 12.06 ц.р. 40,00 2000,00
Списано на виробництво 13.06 ц.р.
Придбано 15.06 ц.р. 50,00 1000,00
Списано на виробництво 20.06 ц.р.
Залишок на 01.07 ц.р.

За даними складського обліку списано на виробництво:

13 червня 30 м тканини із залишку на початок місяця;

20 червня 40 м тканини із партії придбаної 12.06 ц.р.

Визначити собівартість відпущеної тканини, та собівартість залишку.

Запаси, що відпускаються, і послуги, що виконуються для спеціальних замовлень і проектів, а також запаси, що не заміщають один одного, оцінюються по ідентифікованій собівартості.

Відповідно до методу оцінки ідентифікованої собівартості розрахунок приведений в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4


7237750616485126.html
7237784593124756.html
    PR.RU™