Тема 2.10. Ведення обліку та звітність

Знання підприємцем системи обліку і звітності на підприємстві необхідні:

1. Для здійснення оперативного ефективного контролю за станом господарської та фінансової діяльності (облік і контроль є складовою частиною процесу управління);

2. Для розуміння функцій та змісту діяльності головного бухгалтера (який може діяти з метою незаконної наживи);

3. Для відстоювання інтересів підприємства перед податковою службою, контрольно-ревізійним управлінням та іншими контролюючими органами;

4. Для дотримання чинного законодавства, своєчасного виконання постанов уряду;

5. Для здійснення контролю за збереженням власності, запобігання її розкраданню.

Під управлінським (або внутрішнім) обліком звичайно розуміється ідентифікація, збір, реєстрація, узагальнення, аналіз і передача внутрішнім користувачам інформації, необхідної для керування організацією. У процесі здійснення своєї діяльності підприємство повинне вести облік і звітність, що відповідають вимогам діючого законодавства і контрактів, укладених підприємством.

Продукти одержують відповідно до замовленої кількості і якості.

Перший етап - попередній. Приймання продукції по кількості проводиться за товарно-транспортними накладними, рахунками-фактурами, шляхом перерахування тарних місць, зважування і т. ін. Якщо товар надійшов у справній тарі, окрім перевірки ваги брутто підприємство має право зажадати розкриття тари і перевірки ваги нетто.

Другий етап - остаточне приймання. Маса нетто і кількість товарних одиниць перевіряються одночасно з розкриттям тари, але не пізніше 10 днів, а швидкопсувної продукції- не пізніше 24 год. з моменту приймання товару. Одночасно перевіряється маса тари. За неможливості зважити продукцію без тари (солоні огірки, квашена капуста в бочках) маса нетто визначається як різниця між вагою брутто і тари. У разі розбіжності фактичної ваги тари результати перевірки оформляються актом, який має бути складений не пізніше 10 днів після її звільнення. На кожному тарному місці (ящику, флязі, коробці) має бути маркувальний ярлик із зазначенням дати, часу виготовлення і кінцевого терміну реалізації.

Самостійна робота

Безготівковий облік під час обслуговування делегатів конференцій, учасників нарад, туристів. Розрахунок за гарантій­ними листами організацій.

Література: Л. 13,14,15,16,17

Та частина платіжного обороту, що проводиться на рахунках у банках, а не готівкою, називається безготівковим платіжним оборотом. Зміст і мета безготівкового платіжного обороту - оплата без використання готівкових коштів. Платник і одержувач коштів використовують поточні рахунки. Операція може бути проведена як в одному банку, так і між різними кредитними установами.

Безготівкові розрахунки в Україні врегульовано Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних систем в Україні, поняття та загальний порядок переведення грошей у межах України, а також установлює відповідальність суб'єктів переказу. Загальні вимоги щодо функціонування в Україні систем міжбанківських розрахунків, внутрішньобанківських платіжних систем та порядку виконання міжбанківського переказу коштів через кореспондентські рахунки банків-резидентів у національній валюті визначає Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті (затверджено Постановою № 320 НБУ від 16.08.2006 року). Облік та порядок здійснення безготівкових розрахунків регламентує Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (затверджено Постановою № 22 НБУ від 21.01.2004 року).

Під час здійснення розрахунків можуть застосовуватись розрахункові документи на паперових носіях та в електронному варіанті.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті встановлює правила використання під час здійснення розрахункових операцій таких видів платіжних інструментів:

► меморіальний ордер;

► платіжне доручення;

► платіжна вимога-доручення;

► платіжна вимога;

► розрахунковий чек;

► акредитив.

Використання векселів та спеціальних платіжних засобів, зокрема платіжних карток (у тому числі корпоративних платіжних карток), регулюється законодавством України, у тому числі окремими нормативно-правовими актами Національного банку.

Список рекомендованої літератури

1. Міжнародний стандарт галузевої класифікації видів економічної діяльності (КІС) ООН (код 5520).

2. Національний стандарт України. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. ДСТУ № 4281 (зі змінами та допов­неннями). - К.: Держстандарт України, 2004.

3. Збірник нормативних документів державного регулю­вання у сфері ресторанного бізнесу. - Харків: ХДУХТ, 2003.

4. Збірник нормативних документів. Послуги громад­ського харчування. - Харків, 1997.

5. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів. - К.: А.С.К., 2000.

6. Сборник рецептур блюд и кулинарпых изделий. - Москва: Зкономика, 1981.

7. Богушева И.В. Бары и рестораны. Искусство обслуживания. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.

8. Доцяк В.С., Стременко Л.О., Стременко І. В. Страви, закуски, напої, десерти барів і буфетів. - К.: Вища школа, 1998.

9. Завадшіська О.Ю., Литвиненко Т.Є. Організація ресто­ранного господарства за кордоном. - К.: КНЕУ, 2003.

10. Карпенко В.Д., Рогова А.Л., Шкарупа В.Г., Положишнікова О.І., Пилипей М.1 Організація виробництва і обслугову­вання на підприємствах громадського харчування. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2003.

11.Организация производства и обслуживания в общественном питании. Учеб. для студ. вузов / Под ред. М.И. Беляева. - Москва: Экономика, 1986.

12.Малюк Л.П., Колесник Т.Л., Кононенко Т.П. Столовая посуда и приборы для предприятий ресторанного хозяйства разных типов и классов. Справоч. пособ. - Харьков: ХГУПТ, 2004.

13.Мостова Л.М., Новікова О.В. Організація обслугову­вання на підприємствах ресторанного господарства. - К.: Ліра-К, 2010.

14.Організація обслуговування у підприємствах ресто­ранного господарства / За ред. проф. Н.О. П'ятницької. - К.: КНЕУ, 2005.

15.Ростовський В.С., Шамаян С.М. Барна справа. - К.: Центр учбової літератури, 2009.

16.Світлична М.Л. Особливості ресторанного сервісу. Навч. посіб.-практ. - Житомир: Полісся, 2009.

17.Сало Я. Організація роботи барів. Довідник бармена. - Львів: Афіша, 2010.

18.Усов В. В. Организация обслуживания в ресторанах. - Москва: Высшая школа, 1990.

УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Розвиток мережі ресторанного господарства і раціональне її розміщення мають велике значення у забезпеченні населення харчуванням за місцем проживання, роботи, навчання. У містах-курортах та містах-центрах туризму потреба в мережі підприємств ресторанного господарства визначається виходячи із запланованої кількості відпочиваючих і приїжджих.

У норматив розрахунку мережі підприємств ресторанного господарства (крім курортів) не включають сезонну мережу, яку організовують додатково із урахуванням конкретних умов.

У житловій зоні міста (мікрорайоні, житловому масиві) загальнодоступні підприємства ресторанного господарства розміщують рівномірно у межах пішохідної доступності з урахуванням зупинок громадського транспорту і спрямованості пішохідних потоків.

Вимоги до закладів ресторанного господарства поділяються на загальні та відмінні для закладів певного типу і класу. До загальних вимог відносять наступні:

- у закладах ресторанного господарства всіх типів і класів повинні забезпечуватися безпека життя і здоров'я споживачів та збереження їхніх речей, виконання санітарних вимог та технічних норм і правил, чинних ДСТУ, ГОСТів, ТУ, збірників рецептур страв, кулінарних і кондитерських виробів, наказів про порядок розробки та затвердження технологічної документації на фірмові страви, кулінарні та борошняні кондитерські вироби;

- в усіх закладах ресторанного господарства рекомендується передбачати умови для пересування інвалідів на колясках;

- заклади ресторанного господарства повинні мати необхідні, відповідно до свого типу, виробничі, торговельні та побутові приміщення, а також устаткування для приготування і продажу їжі, що відповідають екологічним та санітарно-гігієнічним нормам, правилам техніки безпеки і протипожежним вимогам;

- склад і площі приміщень закладів мають відповідати будівельним нормам і санітарно-технічним вимогам до сфери ресторанного господарства;

- архітектурно-планувальні рішення та матеріально-технічне оснащення приміщень закладів ресторанного господарства мають базуватися на принципах раціональної організації виробничо-торговельних процесів;

- у закладах ресторанного господарства має бути забезпечена відповідно до типу і класу гармонія зовнішнього та внутрішнього оформлення;

- відповідно до типу і класу закладу ресторанного господарства має бути забезпечена наявність достатньої кількості столового посуду, наборів та столової білизни;

- кількість та професійно-кваліфікаційний склад працівників виробництва та обслуговуючого персоналу має забезпечувати виконання вимог згідно з типом і класом закладу ресторанного господарства;

- обслуговуючий персонал закладу ресторанного господарства повинен надавати споживачам вичерпну інформацію про кулінарну продукцію, товари та послуги;

- інформація про тип і клас закладу, режим його роботи має бути розміщена на фасаді приміщення.

Відмінні вимоги до закладів ресторанного господарства визначені у таких основних характеристиках:

- місцезнаходження закладу і стан прилеглої території;

- вид, тип та особливості будівлі;

- комфортність, зовнішній і внутрішній дизайн приміщення;

- оснащення закладів устаткуванням, меблями, посудом, столовими наборами, білизною;

- процес обслуговування;

- асортимент продукції та вимоги до оформлення меню, прейскуранта і карти вин;

- кваліфікація персоналу;

- номенклатура додаткових послуг.

Створення мережі закладів ресторанного господарства згідно із затвердженими нормативами сприятиме найбільш повному задоволенню потреб споживачів у послугах ресторанного господарства.

ВІДГУК

КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД ОРГАНІЗАЦІЇ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник практики ______________ Хоришко А. М.

(підпис)

« ______» ________________2013 р.

М.П.

РЕЦЕНЗІЯ

ВИКЛАДАЧА-КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД КОЛЕДЖУ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка _____________

«_____»_____________2012 р. __________ ______________

підпис прізвище

Новомосковський кооперативний коледж економіки та права

ім. С.В.Литвиненка

ДОДАТКИ ДО ЗВІТУ

З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Студента

курсу ІІІ групи РО-31

спеціальності Ресторанне обслуговування

2012/2013 навчальний рік


7241120409994582.html
7241175140715743.html
    PR.RU™